Slovníček pojmů

Sociální znevýhodnění

  Za sociální znevýhodnění se považuje prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy,…

Resocializace

  Proces vedoucí k znovuuvedení do společnosti, znovuzakotvení ve společnosti. Hartlův psychologický slovník pojem resocializace chápe jako opětovnou socializaci člověka propuštěného z…

Etopedie

  Etopedie je speciální pedagogická disciplína, která se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním dětí, mládeže a dospělých, kteří mají poruchu chování. Poruchy chování jsou takové projevy…

Speciální pedagogika

  Speciální pedagogika je významná pedagogická disciplína orientovaná na výchovu, vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti a uplatnění zdravotně a sociálně znevýhodněných osob a jejich…

Porucha osobnosti

Poruchu osobnosti lze stručně vysvětlit tak, že osobnost daného člověka je souborem rysů, která je jako celek výrazně odlišná od té, kterou můžeme vidět u ostatních lidí. Dá se říci, že lidé s …

Poruchy chování

  Poruchy chování jsou charakterizovány opakovaným a přetrvávajícím agresivním, asociálním nebo vzdorovitým chováním. Takové chování by mělo výrazně překročit sociální chování odpovídající…

Disociální chování

Chování, které se pohybuje na hranici normy a je většinou přechodného rázu. V odborné literatuře též někdy označováno jako dificilní chování. Jde maximálně o mírné odchylky od normy, stav se dá…

Ochranná výchova

  Ochranná výchova je (vedle ochranného léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty) jedním z ochranných opatření ukládaných soudem. Jejich účelem je kladně…

Předběžné opatření

Ocitlo-li se dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy, je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen podat neprodleně soudu návrh na vydání …

Ústavní výchova

  Za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem podává obecní úřad obce s rozšířenou působností návrh soudu na nařízení ústavní výchovy nebo na prodloužení či zrušení ústavní výchovy…

Výchovné problémy dětí (do 15 let) a mladistvých (od 15 do 18 let)

  Označení pro situaci, kdy děti nebo mladiství zanedbávají povinnou školní docházku, utíkají z domova, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo,…

Delikvence

  Páchání deliktů (přečin, poklesek, porušení práva), trestná činnost. Jedná se o mírnější porušení právních nebo morálních norem zejména dětmi a dospívajícími. Pro závažnější přestupky a…

Reedukace

  využití metod speciální pedagogiky při úpravě narušených funkcí

Převýchova

  obecně se tímto pojmem označuje překonávání výsledku dosavadní (stávající) výchovy, která je v souladu s cíli a normami určité společenské skupiny, v tom směru, aby výsledek…

Výchovná skupina

  Základní organizační jednotkou pro práci s dětmi v zařízení je výchovná skupina nebo rodinná skupina. Výchovná skupina je základní organizační jednotkou v diagnostickém ústavu…

« 1 2 »

Aktuálně

22.11.2019

Výzva k podání nabídky na veřejnou…

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU …

10.9.2019

Naplněná kapacita dětí

V současné době máme zcela naplněnou kapacitu dětí ve  VÚ…

1.8.2019

Cykloturistikou za poznáním

  Od 1.7.2019 do 7.7.2019 se  děvčata z…

1.11.2017

Šablony pro SŠ a VOŠ

Střední škola při výchovném ústavu je zapojena do výzvy OP…

6.9.2015

Nový učební obor

Od 1.9.2015 jsem otevřeli učební obor CUkrář

Kontakt:

Výchovný ústav, základní škola, střední škola
a středisko výchovné péče,
Velké Meziříčí,
K Rakůvkám 1

K Rakůvkám 1
594 01 Velké Meziříčí

tel/fax: +420 566 523 132
tel. ředitele: +420 566 521 200

velmez@vuvm.cz
info@vuvm.cz


Vítáme Vás na webových stránkách Výchovného ústavu Velké Meziříčí. Doufáme, že zde naleznete všechny potřebné
informace, v opačném případě nás neváhejte zkontaktovat, rádi na vaše dotazy odpovíme.

© 2015 | www.vuvm.cz | Autograph | redakční systém Admin Pro | SPRÁVA WEBU