Základní informace o středisku


Posláním střediska je pomoci dětem, členům rodiny, pedagogům a dalším osobám porozumět příčínám obtížné situace a posílit je v hledání cest k řešení. Středisko provází své klienty v nalézání zdravého, bezpečného a odpovědného způsobu života, ve kterém dítě může naplňnovat své vývovojové potřeby a potenciály.titulka1


Středisko poskytuje služby založené na profesionalitě, provázanosti a vzájemné spolupráci a využívá práci s celým sociálním systémem dítěte (zapojení členů rodiny, pedagogů nebo dalších důležitých osob a organizací). Ve své práci usiluje o srozumitelnost a zastává optimistický přístup k řešení situace. Pro své klienty zajišťuje bezpečné a respektující prostředí, ve kterém podporuje svobodu volby klienta, zachovává jeho důvěru.

Zastává především zájem dítěte. 


Mezi standardní činnosti střediska patří: terapeutická, intervenční (poradenská, výchovně vzdělávací, metodická) a diagnostická činnost. 

Zaměřujeme se na preventivní, poradenskou, výchovně vzdělávací, reedukační a terapeutickou péči všem, kteří se ocitli v tíživých životních situacích. Vytváříme podmínky pro předcházení vzniku rizikového chování a doporučujeme  na základě vyšetření vhodnou formu  podpory  a péče.  

Středisko má stanoveny etické zásady vztahující se k jeho činnostem; jsou ve prospěch klientů a směřují k základním etickým principům. Etický kodex pracovníků SVP tvoří přílohu vnitřního řádu. 

Systém vedení dokumentace a postupy zajištění osobních a citlivých údajů je podrobně popsán ve vnitřním řádu SVP.

  

Důležitým předpokladem úspěšné spolupráce je ochota rodiny a klienta ke spolupráci, jejich aktivita při řešení aktuální situace dítěte a dále  zájem na dosažení změny v problémových vzorcích chování . 

titulka2

Jsme zřizováni MŠMT, naše služby jsou bezplatné.


Organizační postupy a interní záležitosti uplatňované v ambulanci SVP upravuje vnitřní řád, který je volně dostupný na těchto webových stránkách.


Klienti a další osoby, jichž se poskytovaná služba bezprostředně týká, mají možnost prosřednictvím hodnotícího dotazníku aktivně vyjádřit svůj názor na poskytované služby. 


Hodnotící dotazník je volně dostupný v čekárně obou ambulancí a dále na webových stránkách (viz přílohy vnitřního řádu).


Spolupracujeme intenzivně :

  • se školami
  • se školskými zařízeními
  • s orgány sociálně právní ochrany dětí
  • se zdravotnickými zařízeními
  • s dalšími orgány a institucemi podílejícími se na prevenci a řešení rizikového chování dětí.
  • pedopsychiatry
  • psychiatry
  • pedagogicko psychologickými poradnami
  • policií České republiky