Služby

Středisko poskytuje své služby klientům, kterými jsou: 

a) dítě (případně zletilá osoba do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let) v obtížné životní situaci, s rizikem vzniku a vývoje poruch chování nebo rizikového chování;


b) rodič dítěte (osoba odpovědná za výchovu), které je v obtížné životní stuaci, v riziku vzniku a vývoje poruch chování nebo rizikového chování, jedná-li se o řešení situace ve vztahu k dítěti;


c) pedagog dítěte nebo skupiny dětí, které jsou v obtížné životní situaci, v riziku vzniku a vývoje poruch chování nebo rizikového chování, jedná-li se o řešení situace ve vztahu k dítěti. 


sluzby1

V rámci ambulantní péče nabízíme:

  • Poradenské služby s cílem zlepšit orientaci klienta v problému, zvýšit povědomí klienta o možnostech řešení problému a o svých právech a povinnostech. Poradenské služby jsou poskytovány formou inidividuální, rodinnou nebo skupinovou a lze je realizovat osobním setkáním, telefonicky nebo emailem. 


  • Výchovně vzdělávací činnost - cílem je edukace klientů v oblasti příčin a možností předcházení, zmírňování nebo zastavení poruch chování nebo rizikového chování a podpora osobnostního rozvoje dětí a jejich rodičů, pedagogů nebo vrstevníků v oblasti sociálních dovedností a intrapsychické. Výchovně vzdělávací činnost je poskytována formou individuální nebo skupinovou.


  • Zhodnocení (diagnostika) stavu a stiuace klienta slouží jako podklad pro stanovení cílů a výběr vhodných intervencí. Cílem zhodnocení (diagnostiky) je nalezení potenciálu a zdrojů dítěte a jeho rodinného a sociálního prostředí, o které se může intervenční proces opřít; a identifikace smyptomů, příčin a následků potíží, které připsívají ke stávajícímu stavu. Výstupem není stanovení lékařské diagnózy. 


  • Metodické služby - cílem je metodická podpora a edukace pedagogů v oblasti příčin a možností předcházení, zmírňování nebo zastavení poruch chování nebo rizikového chování, která směřuje k nalezení optimálních postupů pro práci s dítětem.


  • Terapeutická činnost - jejím cílem je hlubší porozumění klienta sobě samému a obtížím, se kterými se potýká, a hledání vlastního východiska a sil k jejich překonání. Pracovník nepřichází s řešením, ale provází klienta a pomáhá mu nalézt a uskutečnit jeho vlastní způsob, jak zvládnout situaci, se kterou si původně nevěděl rady. Terapeutická činnost je poskytována ve formě indiviudální (dítě), rodinné (rodinný systém) a skupinové (např: rodičovská skupina, dětská skupina). 

Naše činnost zahrnuje

Jednorázové vedení klienta

Jednorázová poradenská pomoc dítěti v obtížné životní situaci, v životní krizi. Konzultace poskytnutá zákonnému zástupci. Probíhá formou telefonické, emailové nebo osobní konzultace. 


Krátkodobé vedení klienta 

Jde o odbornou činnost s klientem probíhající formou ambulantních návštěv po dobu dvou měsíců (nejméně pět návštěv). 


Dlouhodobé vedení klienta

Dlouhodobé vedení klienta zahrnuje diagnostickou, preventivně výchovnou a poradenskou péči po dobu delší než dva měsíce.  


Jednou do měsíce probíhají rodičovské skupiny .


Každý druhý měsíc od začátku školního roku 2022/2023  budou bývat vrstevnické skupiny . 

sluzby2

Ambulanci navštěvují klienti na doporučení OSPOD, mateřských, základních a středních škol, pedagogicko-psychologických poraden, pediatrů a psychiatrů. Konzultaci v SVP si mohou také domluvit přímo rodiče nebo klienti sami (do 18 let se souhlasem rodičů nebo osob odpovědných za výchovu).