VZTAHY VE TŘÍDĚ A ZÁKLADY SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ (1. a 2. stupeň ZŠ)

Preventivní program je primárně zaměřený na běžné vztahy ve společnosti, resp. ve školní třídě. Seznamujeme děti jednak s obecnými pojmy (atmosféra ve třídě, klima školní třídy ...) a s tím, jakým způsobem je mohou ony samy ovlivnit. Další část programu tvoří náhled na rizikové jevy v kolektivu, vč. šikany (pozn. problematikou šikany se zabýváme v samostatném preventivním programu).

Větší část programu tvoří seznámení dětí se základy společenského chování, kde čerpáme zejm. z knih pana Ladislava Špačka. Opakovaná zkušenost nás utvrzuje v tom, že právě tato oblast je často v každodenním shonu při výchově dětí opomíjená; děti sice mnoho věcí teoreticky znají, avšak prakticky nejsou schopné realizovat. Náš program jim nácvik běžných společenských situací alespoň částečně umožní. 

Závěr programu je zaměřen diskuzně, nad modelovými situacemi z běžného života se děti zamýšlejí nad tím, jaké chování je "to správné". Po dohodě s třídními učiteli může být výstupem z preventivního programu i orietační sociogram zaměřený na základní vztahy v třídním kolektivu. 

Předpokládaná délka trvání preventivního programu: 4 vyučovací hodiny 

Preferujeme, když se preventivního programu účastní pouze jedna školní třída. Oceňujeme přítomnost třídního učitele po dobu celého preventivního programu.