ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (1. stupeň ZŠ)

Preventivní program je zaměřen na žáky 1. stupně ZŠ. Seznamujeme děti se zdravým životním stylem v širším kontextu, tedy nejen se způsoby zdravého stravování, výživovou pyramidou, nevhodnými potravinami, ale také s důležitostí pohybových aktivit, zdravých sociálních vztahů a v neposlední řadě i aktivního odpočinku a relaxace. 

Program předpokládá aktivní zapojení dětí, ať již v rámci teoretického vstupu, či jejich spolupráce v malých skupinách při upevňování prezentovaných poznatků. Samozřejmou součástí programu je i krátký nácvik relaxace a imaginace. Pokud je to jen trochu možné, oceňujeme, když je ve třídě, kde program probíhá, místo vyhrazené pro odpočinek dětí (např. prostor s kobercem). 

Předpokládaná délka trvání preventivního programu: 2 vyučovací hodiny Preferujeme, když se preventivního programu účastní pouze jedna školní třída. Oceňujeme přítomnost třídního učitele po dobu celého preventivního programu.