MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST A KYBERŠIKANA (2. stupeň ZŠ)

Cílovou skupinu preventivního programu tvoří zejm. žáci 2. stupně ZŠ. Program je zaměřen zejm. na aktuální rizika spojená nejen s užíváním internetu, ale i dalších médií. Žáky seznamujeme se základy bezpečného chování v kyberprostoru, rizikovými jevy (např. hoaxy), způsoby ověřování získávaných informací, ale také s konkrétními riziky, se kterými se mohou setkat (kyberšikana, odcizená identita, rizika facebooku aj.). Celý program je veden spíše diskuzní formou se žáky, jeho součástí je i možnost názorně si vyzkoušet, zda jsou děti schopny odhalit hoaxy. 

Předpokládaná délka trvání preventivního programu: 4 vyučovací hodiny 

Preferujeme, když se preventivního programu účastní pouze jedna školní třída. Oceňujeme přítomnost třídního učitele po dobu celého preventivního programu.