Sociální znevýhodnění

Za sociální znevýhodnění se považuje prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy, postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu (školský zákon č. 561/2004 Sb.)