Ústavní výchova

Za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem podává obecní úřad obce s rozšířenou působností návrh soudu na nařízení ústavní výchovy nebo na prodloužení či zrušení ústavní výchovy. Ústavní výchovu nařizuje soud dětem mladším 18 let v případech, kdy je jejich výchova vážně ohrožena či narušena nebo pokud rodiče z jiných vážných důvodů (např. duševní porucha dítěte vyžadující zvláštní péči) nemohou dětem zabezpečit odpovídající výchovu.

Ústavní výchova zaniká rozhodnutím soudu, pokud pominuly důvody pro její nařízení, nebo dovršením 18 let věku dítěte. Soud může v odůvodněných případech rozhodnout o prodloužení ústavní výchovy do 19 let věku dítěte.

Ústavní výchova probíhá ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy (viz výše). Před rozhodnutím o ústavní výchově je soud povinen přezkoumat, zda výchovu dítěte nelze zabezpečit náhradní rodinnou péčí, která má přednost před výchovou ústavní.

Po právní moci rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy obecní úřad obce s rozšířenou působností sjedná dobu a místo přijetí dítěte do příslušného zařízení pro výkon ústavní výchovy; přitom vyzve rodiče nebo fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte, aby dítě ve stanoveném termínu předali určenému zařízení, popřípadě s jejich souhlasem může zabezpečit umístění sám. Nepodrobí-li se rodiče nebo jiné fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte rozhodnutí soudu, podá obecní úřad obce s rozšířenou působností soudu návrh na výkon rozhodnutí.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy; sleduje zejm. rozvoj duševních a tělesných schopností dětí, zda trvají důvody pro pobyt dítěte v ústavním zařízení, zjišťuje, jak se vyvíjejí vztahy mezi dětmi a jejich rodiči. Obecní úřad obce s rozšířenou působností působí k tomu, aby byli v ústavním zařízení sourozenci umístěni společně.