Výchovné problémy dětí (do 15 let) a mladistvých (od 15 do 18 let)

Označení pro situaci, kdy děti nebo mladiství zanedbávají povinnou školní docházku, utíkají z domova, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití.

Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv požádat o pomoc orgán sociálně- právní ochrany. Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na výchovné problémy dětí a mládeže.