Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Pro školní rok 2023-2024 přijímáme uchazeče do oborů:


69-54-E/01  Provozní služby  

Délka studia:                          2 roky, denní forma

Způsob ukončení studia:     závěrečná zkouška

Certifikace:                            závěrečné vysvědčení, výuční list, kvalifikační úroveň EQF 265-51-E/02  Práce ve stravování  

Délka studia:                           2 roky, denní forma

Způsob ukončení studia:      závěrečná zkouška

Certifikace:                             závěrečné vysvědčení, výuční list, kvalifikační úroveň EQF 2 65-51-H/01  Kuchař – číšník, zaměření kuchař

Délka studia:                           3 roky, denní forma

Způsob ukončení studia:       závěrečná zkouška

Certifikace:                              závěrečné vysvědčení, výuční list, kvalifikační úroveň EQF 3


Do oborů Cukrář a Kuchař v následujícím školním roce 2023-2024 NEPŘIJÍMÁME! 

Přijímací řízení do  prvních ročníků středního vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Kritéria pro přijetí:

  • Ukončení základního vzdělání nebo splnění povinné školní docházky
  • Zdravotní způsobilost
  • Splnění kritérií přijímacího řízení daná pro následující školní rok
  • Řádně vyplněná přihláška
  • Rozhodnutí soudu o nařízené ústavní výchově nebo předběžném opatření
  • O počtu a pořadí rozhoduje ředitelka školy

Od nového školního roku 2023/2024 přijímáme žáky do dvou tříd základní školy, jedná se o 8. a 9. ročník.

Uchazeč podá přihlášku pro první kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. března 2023 ředitelce střední školy. Přijímací zkoušky se nekonají.