Přijímací řízení pro školní rok 2021 - 2022

Školní rok 2021 - 2022

Učební obory:

69-54-E/01 Provozní služby

 • Délka studia : 2 roky, denní forma
 • Způsob ukončení studia : závěrečná zkouška
 • Certifikace : závěrečné vysvědčení, výuční list


65-51-E/02 Práce ve stravování

 • Délka studia : 2 roky, denní forma
 • Způsob ukončení studia : závěrečná zkouška
 • Certifikace : závěrečné vysvědčení, výuční list


29-54-H/01 Cukrář

 • ve školním roce 2021 - 2022 do obor cukrář nepřijímáme


65-51-H/01 Kuchař - číšník, zaměření kuchař - od 1.9.2021 nově otevřený učební obor

 • Délka studia : 3 roky, denní forma
 • Způsob ukončení studia : závěrečná zkouška
 • Certifikace : závěrečné vysvědčení, výuční listPřijímací řízení do prvních ročníků středního vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.


Kritéria pro přijetí:

 • ukončení základního vzdělání nebo splnění povinné školní docházky 
 • zdravotní způsobilost uchazeče 
 • splnění kritérií přijímacího řízení stanovených pro příslušný školní rok 
 • řádně vyplněná přihláška 
 • nařízení soudu o ústavní výchově či předběžném opatřením 
 • o počtu a pořadí rozhoduje ředitel školy

Uchazeč podá přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021 řediteli střední školy.